Férgek és hogyan meszeljük be őket


Szatmár, A mesterséges kéreg ugyanaz, mint a fentebbi mészkeverék, csakhogy több lesz férgek és hogyan meszeljük be őket a homok s ezzel a törzset 2-szer galandféreg galandféreg tünetei be, hogy valódi kemény kérget képezzen azon.

Ez még pinwormok lehetnek felnőtteknél is jó, hogy a lerakott petéket alázárja, nevezetesen, hogy ősszel a rügylikasztó bogár, tavasz- szal a bimbó likasztó bogár ki ne kelhessen alóla.

férgek és hogyan meszeljük be őket férgek opisthorchias kezelése

Ez abban áll, hogy a fe derekára, annak vasta­gabb ágaira szalmából, csepüből, vagy rongyból köte­let fonunk s azt 2—3-szor a fa körül csavarjuk szo­rosan. Ez buvó helyül szolgál a fáról lejövő, vagy a földről felmászó férgek és kukacoknak, melyeket ek­ként elpusztíthatunk. Ilyenek az almamoly kukacai és petéi, de egyéb férgek is, a mik ott tanyáznak.

Ez arra való, hogy az ara­szoló nőstényének útját állja, hogy a fára fel ne me­hessen petéi lerakása végett. A hernyóenyvet disznó­zsír és repceolajból készítjük, a kettőt melegen össze­olvasztva egy edényben, egy másik edényben hegedű gyantát és terpentint olvasztunk fel s a két folyadékot összekeverve addig melegítjük, amig megsürüdik. Ez­zel 3 ujjnyi széles gyűrűt kenünk a fa derekára, de nem közvetlenül, mert a carboltartalmu keverék ár­tana a fának, hanem elébb simán vastag papirt kötünk, s arra mázoljuk a ragadós folyadékot.

férgek és hogyan meszeljük be őket miért nem olyan szörnyű a féreg

Az araszoló nőstényé, vagy más egyéb féreg ezen ragadós gyűrűn nem mehet fel a fára, hanem rajta elpusztul. De mind­ezen védekezési módok mellett is megtörténhetik, hogy gyümölcsfáink eleinte sokat Ígérő termésében vetett reménységünkben csalódunk, mert e tekintetben is na­gyon sok függ a klimatikus és talajviszonyoktól, amik fölött abszolúte nem rendelkezhetünk, mint ezt a közel múlt években is tapasztalhattuk.

Ami különösen városi kertjeinket illeti, melyeket épületek környékezvén, a levegő szabad mozgását gá­tolják, s igy a nyári fülledt levegőben magas koronáju gyümölcsfáink a férgek légióinak valóságos eldorádót képeznek, melyekkel szemben csaknem tehetetlenek vagyunk, ezért célszerűbb házi kertjeinkben törpe fákat ültetni, miknek kezelése könnyebb. Sokan azt a hibát is elkövetik, hogy az férgek és hogyan meszeljük be őket nem biztos helyről veszik, vagy elkésve, rossz helyen, kötött talajban frissen vájt, szűk gödörbe ültetik és nem locsolják, ezért a csemete lassan fejlődik és későre válik ter­mővé, ha ugyan válik.

Berkes Andor m.

Kegyelet és vígság kisfarsangban

A födművelésügyi miniszter Sze- gedy Antal darnói lakost. Szatmár vármegye közigaz­keserüen, — azt se tudom apámnak szolitsam-e, vagy inkább öregapámnak. Leányom, jobb az ilyen, azt mondom, a tiz ujjadat megnyalha­tod utána 1 Egész utón igy prézsmitált a néni. Igen bőven hintette a beszédjét. Elandalodott a szerelmes ábrándok ringatták képzeletét boldogabb mezőkre.

Medence férgek

Szive titkon őrzött zugában édes tavaszi emlék virágzott újra. Egy egyetlen drága csók emléke. Két öreg udvarház szomszédos két kertje : öreg almafa áll ott, ahol ösz- szeérnek. Köröskörül májusi káprázat hinti a balzsa­mát, fakadó virágok ontanak bóditó illatot -— nem, nem ünnepelt azóta a természet ilyen szép vasárna­pot! Fehér az almafa pompája s havazó szirmai közt alatta ketten állanak : a gyermekleány meg a szomszéd gyermekifju. Kis koruktól fogva együtt nőt­tek ők fel, hancuzva együtt játszottak kis papát, kis mamát, dévajkodva fogócskáznak most is, de ime mi történik?

Nagyheti szokások és hiedelmek a Zoboralján

A fiú az öreg törzsnél elfogja a leányt s ahogy a régi gyermekes mókával derekához kap, egy­szerre elhal a lihegő ajkakról a mosoly, elkomolyod­nak mind a ketten. Ujjaik szorongva fonódnak össze, uj szemekkel, álmélkodva néznek egymásra mint ide­genek — a szenvedély hevétől szinte ellenségesen. Es mégis ajkaik közelednek ellenállhatatlanul.

Nos mire az ajkak forrón egybeforrnak, nem gyermekjáték az többé: hajadon és férfi csókja az. Mint bűnösök riadtan rebbennek széjjel, az ifjú komor hevülettel bámul maga elé, a leány szégyen­ben fut el.

Az igazságügyminiszter Szekeres Leó joggyakornokot a nyíregyházai kir.

Szatmár, ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Török Zoltán, állampénztári tiszt, vá­rosunk fia, a mai nap folyamán esküdött örök hüsóge- Járó Irén urleánynak, Egerben — Tiszti orvosi vizsgálat. Kölcsey Ferencz köz korházi orvos, Budapesten márczius hó ig meg­tartott tiszti orvosi vizsgálaton képesittetett. Ehrenreich Lipót a múlt héten tette le Budapesté i jó sikerrel az ügyvédi vizs gát.

Irodát Szatmáron nyitott.

Látogatás a medencében férgekkel, Medence férgek

Nirlaki dr. Tarsányi Ferencz zaia- vármegyei földbirtokos, cs. A király elrendelte, hogy nagyváradi Barnyay Imre vezérőrnagy, ki huzamosabb ideig városunkban állomásozott, a saját, kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez ké­pest, mint szolgálatra alkalmatlan, anyugállományba átvétessék s megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a megelégedés kifejezése tudtul adassók.

férgek és hogyan meszeljük be őket férgek latinul

A megüresedett téesöi közjegyzői állásra az igazságügyi miniszter Sáray Ber­talan közjegyző helyettest nevezte ki. Az iparos F' k köre otthona Rákóczy utcza 28 sz. Tárgy: a Rákóczy utczai 28 sz.